Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie - Amara

CONTRACT – CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR
DE SERVICII TURISTICE

Nr. [ContractID.Number] din data de [ContractID.Date]


Părțile contractante:

Societatea Amara Tour SRL in calitate de touroperator,
si:

Turistul, reprezentantul grupului, [Client.FullInfo]. Data acceptului [ContractID.Date], au convenit la incheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bon de comanda, alt înscris anexat la prezentul contract.
 
II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie după caz in oricare dintre următoarele situații:
a) in momentul semnării lui de către turist, sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achiziționate la distanta prin mijloace electronice.
b) în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenția poate solicita un avans de până la 90% din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicită serviciile.
b)1. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunțe la călătoria turistică datorează Agenției penalități conform cap. VI.
b)2. În cazul în care conținutul bonului de c omandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenție sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitățile prevăzute mai sus conține clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Prețul contractului si modalități de plată

3.1. Prețul contractului este de  [ContractPrice]
si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A.

[PaymentsList]

3.2. Modalități de plata:
3.2.1.La încheierea contractului se percepe un avans de minim 30% din prețul stabilit sau, după caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2.In cazul in care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:
a). Pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor interni sau exeterni, conform termenelor de plata comunicate de Agenție in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.
b). Pentru oferta generala - diferenta de plata finala se achita pana cu cel tarziu 21 zile calendaristice inainte de data primei zile de sejur
c). Oferte speciale tip Inscrieri Timpurii, Early booking, altele – diferenta de plata finala se achita pana cel tarziu in data mentionata in termenul de plata al ofertei
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, specificata in contract: EUR sau RON. Platile in RON vor fi calculate la cursul BNR din ziua efectuarii tranzactiei + 2% comision de risc valutar.
3.4. In cazul in care plata serviciilor se face prin virament sau depunere, in conturile bancare ale Agentiei, clientul poate opta pentru una din urmatoarele modalitati de plata: plata in conturile Agentiei deschise la Banca Transilvania SA., prin virament sau prin depunere directa in conturile agentiei:
- pentru plati in LEI: ______________________________
- pentru plati in EUR:______________________________

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 

4.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori.
4.2. În cazul modificarii uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data inceperii calatoriei.
In cazurile prevazute la punctul 4.7 literele b si c, informarea se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei. 
4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă sa transportul pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi, doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial. caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului si numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare,   debarcare / îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; repartizarea camerelor se realizează la faţa locului la destinaţie, de către reprezentanţii hotelului. Informaţiile şi fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă şi ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative. Camera primită de turist poate să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare...”
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: grevă, conflicte politice şi de război, situaţii catastrofale de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar sau itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.. 
Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice; 
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13. 4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă la ora 10:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihnă şi/sau de tratament, bilet de excursie etc.); Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a turistului.
5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul, fara nici o obligatie fata de Agentie, acesta având dreptul la rambursarea imediata de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, iar in cazul in care se aplica cauzele prevazute in capitolul IV pct 4.7 litera b) si c) , hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fără plata penalităţilor sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
5.5. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap IV pct 4.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.4. din prezentul contract sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6 turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitarii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap IV pct 4.7 lit b).
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilaterala îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat. 
5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptiaunitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
5.12. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor in cauza. 
5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat. 
5.17. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 
5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 


VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
6.2. In cazul serviciilor turistice standard externe si interne; circuite cu transport inclus; pachete turistice cu transport inclus pe zboruri de linie; pachete care includ bilete de intrare la evenimente culturale, de divertisment si sportive; inchirieri auto(rent-a-car), penalizarile sunt de:
A. Penalizari pentru cazari turistice in pensiuni sau hoteluri, pachete turistice, inchirieri auto(rent-a-car):
a).1. 45 euro/persoana pentru anulari pana cu 45 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
a).2. 180 euro/persoana pentru anulari intre 44 si 40 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
a).3. 250 euro/persoana pentru anulari intre 39 si 30 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
a).4. 70% din valoarea facturata pentru anulari intre 29 si 15 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
a).5. 90% din valoarea facturata pentru anulari intre 14 si 4 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
a).6. 100% pentru anulari cu mai putin de 3 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program.
B. Penalizari pentru croaziere sau pachete turistice care includ croaziere pe mari si fluvii
b).1. 45 euro/persoana pentru anulari pana cu 45 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
b).2. 180 euro/persoana pentru anulari intre 44 si 40 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
b).3. 250 euro/persoana pentru anulari intre 39 si 30 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
b).4. 70% din valoarea facturata pentru anulari intre 29 si 15 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
b).5. 90% din valoarea facturata pentru anulari intre 14 si 4 zile inainte de inceperea derularii serviciilor
b).6. 100% pentru anulari cu mai putin de 3 zile inainte de inceperea derularii serviciilor sau pentru neprezentare la program.
C. 100% din pretul serviciilor turistice/pachetului de servicii turistice in cazul in care pachetul valorificat si confirmat are propriile reguli de anulare/ penalizare; in cadrul programului special cu aceasta conditie de penalizare (de ex Early booking, oferte speciale nerambursabile; Last minutes), indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.
6.3. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1
6.4. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
6.5. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. Aa3, Bb3, Cc3, Dd4 sau E, respectiv 6.1.2 lit. b sau c se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitate de a parasi teritoriul tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6.8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 
6.9. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 
6.10. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 

VII. Reclamaţii

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). Datele de contact ale Agentiilor:
AMARA TOUR SRL Cluj - str. George Bacovia nr.17A, tel/fax 0364- 431195 info@amaratour.ro
7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin dupa caz.

VIII. Asigurări

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A, cu sediul in Bucuresti, Str. Emil Garleanu nr.11, Bl. A8, Ap. 49, Sector 3, Telefon: 021/3202016 sau Omniasig Vienna Insurance Group, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr 51, sector 1, telefon: 021/4057420.
8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
8.2.1. În cazul în care Agentia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie, societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agentie şi societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agentiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agentie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agentiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agentie turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. În cazul în care după plata despăgubirii, Agentia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau a altor tipuri de asigurari de calatorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu. 
8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
c) cataloagele/pliante/oferte/alte inscrisuri etc. ale agentiei puse la dispozitia turistului in format tiparit sau pe suport electronic

X. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 republicata.
10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul. 
10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.
10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente. 
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.    


 AGENTIA   DE   TURISM                                          TURIST        

 ________________                                                  [Client.Name]
  [Client.RepresentedBy]